අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
මාර්2019
பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் ஒரு நாள் சேவை அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு

பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் ஒரு நாள் சேவை அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு

பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் ஒரு நாள் சேவை அங்குரார்ப்பண...

26
පෙබ2019
71வது சுதந்திர தின வைபவம் 2019

71வது சுதந்திர தின வைபவம் 2019

71வது சுதந்திர தின வைபவம் 2019 இலங்கை ஜனநாயக...

04
ජන2019

2019ம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பித்தல்

2019ம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பித்தல் அரச நிர்வாக சுற்றறிக்கை...

05
දෙසැ2018

மர நடுகை செயற்திட்டம்

மர நடுகை செயற்திட்டம் சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சின்...

Scroll To Top