අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
ජන2021
ஏறாவூர் நகர் பிரதேச செயலகத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல் (01.01.2021)

ஏறாவூர் நகர் பிரதேச செயலகத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல் (01.01.2021)

  "நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் சுபீட்சத்தின்" நோக்கு எனும் அரச...

17
දෙසැ2020
கஜூ உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் செயற்றிட்டம் 15.12.2020

கஜூ உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் செயற்றிட்டம் 15.12.2020

கஜூ உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் செயற்றிட்டம் 15.12.2020    ...

27
ඔක්2020
ஆயிரம் பனை விதைகள் நடுகை விழா

ஆயிரம் பனை விதைகள் நடுகை விழா

ஆயிரம் பனை விதைகள் நடுகை விழா    ...

25
ඔක්2020
264 பயனாளிகளுக்கு கைத்தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கிவைப்பு

264 பயனாளிகளுக்கு கைத்தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கிவைப்பு

ஏறாவூர் நகர் பிரதேச செயலகத்தின் அதிகாரப்பரப்பிற்குட்பட்ட பரப்பில் வாழும்...

Scroll To Top